Obwieszczenia Burmistrza

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Wielowieś - Nowy Dwór

Syców, dn.10.08.2004r.

WGIGN-7331/18/2004

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.nr 80 z 2003r.,poz. 717z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości ,że w 10.08.2004r. na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu , ul. Krakowska 28,50-425 Wrocław, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla :

drogi wojewódzkiej nr 448 (działka nr 16/3 ,AM.1) w miejscowości Wielowieś ,gmina Syców wykonanie :

  • budowa chodnika o szer. do 2,0m po prawej stronie drogi w km 43+920 do 44+080 ,
  • budowa chodnika o szer.do 2,0m po lewej stronie w rejonie wiaty przystankowej na odcinku ok. 20m do przejścia dla pieszych,
  • poszerzenie drogi jedynie poprzez budowę ścieku przykrawężnikowego
  • odwodnienie pasa drogowego przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych oraz ścieku przykrawężnikowego do projektowanej kanalizacji deszczowej ,
  • niezbędne remonty przepustów lub ich przebudowy wynikające z budowy chodnika lub ich złego stanu technicznego i nie spełnienia obecnych wymagań normowych.

W/w odcinek jest częścią planowanej inwestycji- "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w km 43+920 w m. Wielowieś do km 45+150 w m.Nowy Dwór".

Jednocześnie informuje się ,że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie UMiG w Sycowie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 38a ,ul. Mickiewicza 1,w godzinach urzędowania.

Podano do publicznej wiadomości:

1.Umieszczono na tablicy ogłoszeń w UMiG Syców

2.Przekazano sołtysowi wsi Wielowieś do ogłoszenia

3.Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy www.bip.sycow.pl

4. a/a

Autor: