Obwieszczenia Burmistrza

Komunikat w sprawie wyłożenia MPZP Gaszowic i Stradomi W.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z póź. zmianami) oraz art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627) oraz w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) podaje się do publicznej wiadomości, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych w skrócie „MPZP GASZOWICE” i „MPZP STRADOMIA WIERZCHNIA” oraz prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektów będą ponownie wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 26 sierpnia do 15 września 2004 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w godz. od 8.00 do 15.00. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu wynika ze zmiany przebiegu drogi ekspresowej S8. Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje przyjęte ustalenia w projekcie planu, może wnieść protest. Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Syców. Do projektu planu zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Syców, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Autor: