Obwieszczenia Burmistrza

Przebudowa linii napowietrznej 0,4 KV we wsi Wielowieś

W.GiGN -7331/11/2004                                     Syców ,dn. 12.07.2004r.

                       

O B W I E S Z C Z E N I Exml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                   

 

Na podstawie z art.53  ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.nr 80 z 2003r.,poz. 717) , podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.07.2004r. na wniosek Energetyki Kaliskiej S.A. Al. Wolności 8,62-800 Kalisz  

została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie linii napowietrznej 0,4kV  zasilającej budynki mieszkalne oraz budowie przyłącza kablowego zasilającego do działki nr 77/1,obręb Wielowieś ,gmina Syców  

                  

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy ,ul. Mickiewicza 1 -Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 38a.     

             

 

Podano do publicznej wiadomości:

1.Umieszczono na tablicy ogłoszeń w UMiG Syców

2.Sołtys wsi Wielowieś -tablica ogłszeń

3.Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

     www.bip.sycow.pl

4.a/a

Autor: