Obwieszczenia Burmistrza

Ustalenie lokalizacji dla oczyszczalni ścieków w Szczodrowie.

Syców, 06.07.2004r.

                       

                                     O B W I E S Z C Z E N I E                       xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

            Burmistrza Miasta i Gminy Syców       

 

Zgodnie z art.53  ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.nr 80 z 2003r.,poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania ( jednolity tekst Dz.U. z 2000r. nr 98,poz. 1071 z późniejszymi  zmianami )

                                                z a w i a d a m i a m

że w dniu 22 czerwca 2004r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek : Spółdzielni Mieszkaniowej "STRADOMIANKA", Stradomia Wierchnia 45,56-500 Syców,   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

 

- budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 287/27 i  budowa  kanalizacji sanitarnej dla czterech  budynków wielorodzinnych w obrębie- Szczodrów, gmina Syców .     

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy ,a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych  żądań.     

            Z uprawnień można skorzystać w siedzibie UMiG w Sycowie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 1,w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 Podano do publicznej wiadomości:

1.Umieszczono na tablicy ogłoszeń UMiG Syców

2.Przekazano sołtysowi wsi Szczodrów do ogłoszenia

3.Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

   www.bip.sycow.pl

 

Autor: