Obwieszczenia Burmistrza

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospod. przestrzennego zwanego w skrócie MPZP Szczodrów.

Syców, dnia 20.07.2005 r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie MPZP SZCZODRÓW

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12.12.2002 r. oraz Uchwały Nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25.03.2004 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/90/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 06.11.2003 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie MPZP SZCZODRÓW, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lipca do 17 sierpnia 2005 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2005 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

 

Autor: