akta prawa miejscowego dotyczące gospodarki komunalnej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 01.05.2008 - 30.04.2009.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

UCHWAŁA Nr XXIII / 110 / 08

Rady Miejskiej w Sycowie

 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będącą   załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Taryfa określona w §1 ma zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków zrealizowanych  w okresie od  1 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§4

 

Traci moc uchwała  nr IX/24/07 Rady Miejskiej  w Sycowie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§5

 

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. ogłasza taryfę w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały .

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej     

                                  

                                                                       Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXIII/110/08

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA

 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

 

 

 

 

 

OBOWIĄZUJE

NA TERENIE GMINY SYCÓW

NA OKRES

OD DNIA 1.05.2008R. DO DNIA 30.04.2009R.

 

 

 

 

 

SYCÓW, luty 2008r.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

1.Rodzaje prowadzonej działalności.

 

2.Rodzaj i struktura taryfy.

 

3.Taryfowe grupy odbiorców.

 

4.Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

 

 

5.Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 

      6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

       6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

Niniejsze taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Syców na okres 12 miesięcy od dnia 1.05.2008r. do dnia 30.04.2009r. taryfa określa warunki ich stosowania.

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20 Ustawy z dnia

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 / Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858/ oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.  w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 / Dz. U. z 2006r. nr 127 poz. 886/.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Sycowską Gospodarkę Komunalną sp. z o.o.

 

 

1.        Rodzaje prowadzonej działalności

 

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa w zakresie objętym ustawą stanowi: wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

SGK sp. z o.o. działa w tym zakresie na terenie gminy Syców. Woda uzdatniania jest w Stacjach Uzdatniania Wody w Sycowie- Wioska, Komorowie i Stradomi Wierzchniej.

Ścieki komunalne są oczyszczane w oczyszczalniach ścieków w Sycowie i Stradomi Wierzchniej.

Na terenie Gminy Syców Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie:

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Syców, wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 stycznia 2006r. (nr ITI-7050/1/2006).

-regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Miejską w Sycowie w dniu 26 stycznia 2006r. (nr XLIII/251/06).

 

 

2.        Rodzaj i struktura taryfy

 

Zastosowano taryfę zawierającą jednolite ceny dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków sanitarnych oraz ścieków opadowych i roztopowych.

Taryfa jest jednoczłonowa zawierająca cenę odniesioną do 1m3 dostarczonej wody lub 1m3 odprowadzanych ścieków.

 

 

3.        Taryfowe grupy odbiorców.

 

Zastosowano jedną taryfową grupę odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz ścieków opadowych i roztopowych.

 

 

4.        Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat.

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług przyjęto jedną cenę za wodę oraz jedną cenę za ścieki dla wszystkich odbiorców usług.

Wysokość cen za 1m3 dostarczonej wody, 1m3 odprowadzanych ścieków na okres od dnia 1.05.2008r. do 30.04.2009r. jest następująca: 

 

Wyszczególnienie

Jednostka

Wysokość cen

Grupa I

netto

brutto*

Cena wody

zł/m3

2,59

2,77

Cena za odprowadzanie ścieków sanitarnych

zł /m3

2,78

2,97

Cena za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych

zł/m3

8,93

9,56

 *stawki brutto zawierają podatek od  towarów usług w wysokości 7%.

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

 

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadkach jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych oraz ścieków deszczowych i roztopowych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków deszczowych i roztopowych ustalana będzie w sposób określony w umowie.

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

 

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Syców zgodnie z uchwałą nr XLIII/251/06 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2006r. została powołana między innymi w celu wykonania zadań Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tym celu Przedsiębiorstwo posiada urządzenia i sieci służące do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Woda w Gminie Syców dostarczana jest do następujących miejscowości: Syców, Ślizów, Bielawki,  Wioska, Nowy Dwór,, Komorów, Św. Marek, Wielowieś, Działosza, Wojciechowo, Błotnik, Zawada, Szczodrów, Drołtowice, Radzyna,  Stradomia, Gaszowice i Biskupice.

Ścieki sanitarne odbierane są z miasta Sycowa i wsi Stradomia Wierzchnia.

Ścieki deszczowe i roztopowe odbierane są z części miasta Sycowa.

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz

-przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Autor:
Data edycji: 31-03-2015 14:23:04