akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/105/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                       U C H W A Ł A   NR  XVIII/105/03

 

                                                  Rady  Miejskiej  w  S y c o w i e

 

                                                 z dnia 30 grudnia 2003 r .

 

           w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2004 r.

 

 

                                                                                          

                           Działając na podstawie art. 4 1   ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /  Dz.U. Nr 147  poz.1231

z 2002 r. / Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na  2004 rok, realizowany przez  Pełnomocnika  Burmistrza Miasta i Gminy Syców ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

  

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                             

         Kazimierz Cichoń

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18