akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/103/03 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Sycowie

                                         U C H  W  A Ł A  Nr XVIII/103/03

                                         Rady     Miejskiej   w  Sycowie

                                         z dnia  30 grudnia 2003 r.

 

         w  sprawie  zamiany  nieruchomości  niezabudowanych  położonych w Sycowie

 

                              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 a  ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.

                samorządzie gminnym. /tekst jedn. Dz.U. nr 142  poz.1591  z 2001 r./

                oraz  art. 13 ust.1 i art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

                nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U .Nr 46 poz.543 z 2000 r. z póżn. zmianami

 

                Rada  Miejska w Sycowie  uchwala :

 

                                                 § 1

        Wyraża  się  zgodę  na zamianę  bez  dopłaty nieruchomości  niezabudowanych

        położonych  w Sycowie  obejmujących :

        1. Działkę nr ewidencyjny 8/4 o powierzchni 0.2610 ha   AM 3 , działkę  nr

            ewidencyjny 8/6  o powierzchni  0,0704 ha  AM 3 położone  w Sycowie

            zapisane w  KW  62523  prowadzonej przez  Sąd  Rejonowy w Oleśnicy

            stanowiące własność  Jana i Krystyny  Podyma zam. Syców  ul.Kępińska 28

            Łączna  powierzchni  0,3314 ha

 

        2. Działkę  nr  ewidencyjnu 9/11 o powierzchni 0,0460 ha AM 3  zapisana

            w  KW  61119  , działkę  nr ewidencyjny 7/19 o powierzchni 0,0672 ha,

            działkę nr ewidencyjny  7/20  o powierzchni  o,1230 ha  , działkę nr ewidencyjny

            7/22   powierzchni 0,0952  AM 3 zapisane w KW 59017  prowadzonej  przez

            Sąd  Rejonowy w  Olesnicy  stanowiące własność  Miasta i Gminy  Syców

            Łączna powierzchnia 0,3314 ha.

 

                                               § 2

       Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Syców

 

                                                § 3

       Uchwała wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Kazimierz  Cichoń 

Autor:
Data edycji: 22-05-2015 13:50:17