akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVI/98/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

                                UCHWAŁA Nr  XVI / 98 / 2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                               RADY  MIEJSKIEJ  w Sycowie

z dnia  27 listopada  2003 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12 grudnia 2002r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

               Na podstawie art. 5 ust 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z  2002r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z  2003r. Nr 96 poz. 874, i Nr 110, poz.1039  /  u c h w a l a  się  co następuje :  

 

 

§ 1

 

W uchwale nr III/25/2003 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      W & 1 pkt 5 po wyrazie „ ich części ” dodaje się wyrazy „ w tym zajętych na prowadzenie 

      odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

      publicznego ”.

 

2.      W & 1  pkt  7 w lit. c  po wyrazie „ pozostałych  ” dodaje się wyrazy „ w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego ”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Syców .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

          Kazimierz  Cichoń

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18