akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/101/03 w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

UCHWAŁA nr XVIII/ 101/ 2003

Rady Miasta i Gminy w Sycowie

z dnia 30 grudnia 2003r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

 

 

 

            Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami)Rada Miejska w Sycowie ustala co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego zatwierdzonego w uchwale Rady Miejskiej w Sycowie nr XII/ 83/ 03 z dnia 04 września 2003 roku wprowadzając zaktualizowany wykaz inwestycji objętych programem.

 

§ 2

Zestawienie inwestycji objętych programem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Kazimierz Cichoń

 

zestawienie inwestycji wieloletnich (zał) Plan_wieloletni_zalacznikSycow_Aga.doc (64.00 Kb)

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18