akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/95/03 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie

                                   UCHWAŁA NR XV/95/03

RADY MIEJSKIEJ W Sycowiexml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 6 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale NR XII/75/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia  4 września 2003 r. zmienia się nazwę uchwały, która otrzymuje brzmienie „w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie”

 

§ 2

 

W załączniku do uchwały NR XII/75/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia  4 września 2003 r. słowa „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sycowie” zastępuje się słowami „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                     Kazimierz Cichoń

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18