akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/91/03 w sprawie zmiany budżetu

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

UCHWAŁA NR.XV/91/03

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 06.listopad 2003 r.

 

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2003

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r.Dz. U. Nr 15, poz. 148),art. 41a ust.1 i 2 w zwiazku z art.41 ust.7 ustawy z dnia  17 maja 1989r. prawo geodezyjne i Kartograficzne ( teks jednolity  Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000r. ze zmianami)), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

1.Zwieksza się plan dochodów budżetu gminy do kwoty                                            20 811 082 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                                            413 540 zł

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                                            221 932 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy do kwoty                                          21  499 685 zł
w tym:

1) Zwiększa się wydatki gminy o kwotę                                                                          501 608zł

w tym;

            a) wydatki bieżące o kwotę                                                                                231 608 zł

            b) wydatki na inwestycję o kwotę                                                                       270 000 zł

2). Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę                                                                        310 000.zł

      a) wydatki inwestycyjne o kwotę                                                                              310 000 zł

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

Załącznik  nr 5 do uchwały nr X/60/03 z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu budżetu –„ wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminie w roku 2003”otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

          Kazimierz Cichoń

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nrXV/91/03 dnia 04 września 2003r.w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na rok 2003

 

I.                   Zmiana budżetu po stronie dochodów:

 

W wyniku analizy wykonania budżetu za III kwartały 2003r dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1.      Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego o kwotę 145 829 zł.

2.      Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu usług świadczonych przez cmentarz komunalny o kwotę  8000 zł.

3.      Zwiększa się planowane dochody w dziale administracja  publiczna z tytułu opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt o kwotę 1000 zł ,z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców pomieszczeń  biurowych o kwotę  5 000 zł oraz innych wpływów o kwotę 25 000 zł

4.      Zmniejsza się plan wpływów  z podatku  od nieruchomości osób fizycznych o kwotę  130 000 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 4 0 000 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty  o kwotę 20 000 zł.

5.      Zwiększa się subwencję ogólną z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości o kwotę 181 779 zł.

6.      Zwiększa się planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 4 000 zł

7.      Dokonuje się korekty błędnej klasyfikacji z tytułu wpływu  należytego zabezpieczenia wykonania inwestycji z gwarancji bankowej

8.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

9.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł  z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej na Radzynie.

 

II. Zmiany budżetu po stronie wydatków:

1.      Zwiększa się w dziale 700 o kwotę 60 408 zł, planowane środki na: 

- pokrycie kosztów ogrzewania budynku ośrodka zdrowia – 15 000 zł,

- opłacenie aktu notarialnego w związku z przejęciem ośrodka zdrowia – 10 408 zł,

- koszty związane z urządzeniem terenu wokół zalewu w Stradomii – 35 000 zł,

- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł planowane środki na adaptację pomieszczeń  magazynowych na mieszkania  przy ul Mickiewicza 17.

- koryguje się błędnie zastosowaną klasyfikację budżetową do zadania „modernizacja ośrodka zdrowia”

2.      w dziale 750 zwiększa się o kwotę 37 700zł ,planowane wydatki na:

- brakujący fundusz płac w związki  z koniecznością wypłaty należnego Burmistrzowi MiG dodatku specjalnego wraz z pochodnymi w kwocie 20 700 zł.

- zwiększa się środki w kwocie 10 000 zł na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy (ze względu na zwiększony zakres robót)

- o kwotę 7 000 zł zwiększa się planowane środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych

3.      w dziale 801zwieksza się  planowane środki w kwocie 155 000 zł

  - na pokrycie brakującego funduszu płac łącznie dla szkół podstawowych i gimnazjum 110 000 zł

- dodatkowo o kwotę 15 000 zł  zwiększone zostają wydatki na koszty ogrzewania w Szkole nr 1

-Zwiększa się planowane środki o kwotę 30 000 zł na zakup kotła co w szkole podstawowej  w Drołtowicach.

-o kwotę 20 000 zł zmniejsza się planowane wydatki na rozbudowę gimnazjum

4.  .Zwiększa się planowane środki o kwotę 5 000 zł na  wydatki  przedszkola nr 1 w Sycowie.

5.  W dziale 921 zwiększa się kwotę wydatków o 3 500 zł na usunięcie wad technicznych hali sportowej.

6.  Dokonuje się korekty błędnego zaklasyfikowania zadania inwestycyjnego pn. ’modernizacja ośrodka zdrowia w Sycowie”. Zadania finansowane będzie ze środków działu 700 rozdział 70005 – gospodarka  gruntami i nieruchomościami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik nr 1do uchwały Rady Miejskiej

                                                                       NrXV/91./03z dnia 06 listopada 2003r.

I. Zmiana planu dochodów.

Dz.       Rozdz.             §          Kwota                                     Kwota                         Plan po zmianach

                                                zwiększenia                 zmniejszenia                                        ----

700      70005              077                  145 829 zł                                                           612 572zł

710      71035              083                      8 000 zł                                                            33 000 zł

750      75023              069                      1 000 zł                                                              1 000 zł

                                   083                      5 000 zł                                                            21 500 zł

                                   097                    25 000 zł                                                            31 000 zł

756      75616              031                                                     130 000 zł                   1 520 030 zł

                                   032                                                       40 000 zł                       367 685 zł

                                   091                                                       20 000zł                          60 960 zł

758      75805              292                  181 779 zł                                                      1 081 591 zł

758      75814              092                      4 000 zł                                                            28 000 zł

                                   097                    31 932 zł                                                            31 932 zł

                                   802                                                       31 932 zł                               -

853      85315              097                      1 000 zł                                                              1 000 zł

900      90001              097                    10 000 zł                                                            10 000 zł

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 


 

            RAZEM:                                 413 540 zł                   221 932 zł      

 

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 811 082 zł

W tym dotacje na zad. zlecone              1 493 800 zł

 

II. Zmiana planu wydatków;

 

Dz.       Rozdz.             §          Kwota                                     Kwota                                     Plan po zmianach

                                               zwiększenia                  zmniejszenia                                       

700      70005              4260                  15 000 zł                                                            15 000 zł

                                   4300                  10 408 zł                                                            65 000 zł

                                   6050                240 000 zł                     50 000 zł                      290  000 zł

            70095              4300                  35 000 zł                                                            35 000 zł

750      75023              4010                  17 300 zł                                                      1 242 700 zł

                                   4110                    3 400 zł                                                          227 010 zł

                                   4270                  10 000 zł                                                          152 500 zł

                                   4410                    7 000 zł                                                            34 000 zł

801      80101              4010                  58 000 zł                                                      3 121 956 zł

                                   4260                  15 000 zł                                                          151 865 zł

6050                 30 000 zł                                                            30 000 zł

            80110              4010                  52 000 zł                                                      1 452 715 zł

                                   6050                                                     20 000 zł                       350 000 zł

851      85121              6050                                                   240 000 zł                               -

854      85404              4110                    2 000 zł                                                          167 540 zł

                                   4210                    3 000 zł                                                            42 938 zł

926      92601              4270                    3 500 zł                                                            68 500 zł

                                                           501 608 zł                   310 000 zł

 

Plan wydatków po zmianach wynosi  21 499 685 zł.

W tym wydatki na  zadania zlecone    1 493 800 zł

 

Załącznik nr 2 uchwały RM w

Sycowie nr XV/91/03

z dnia.06 listopada.2003r.

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2003 r.

 

Poz..

 

Wyszczególnienie

 

Dział

 

Rozdział

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady

Planowane wydatki      z budżetu gminy

W 2003 r.

Inne źródła finansowania

 

1

Transport i łączność

600

 

112 600

 

112 600

 

 

 

1.1.Partycypacja w przebudowie skrzyżowania

      Ulic Kaliska--Kępińska

 

 

 

60016

 

59 000

 

 

 

59 000

 

 

1.2 Modernizacja drogi gruntowej na Sw Marku

 

60016

50 000

 

50 000

 

 

1.3 Wiata przystankowa w Wojciechowo

 

60016

3 600

 

3 600

 

2

Wytwarzanie. i zaopatrywanie w energię gaz

i wodę

 

400

 

 

5 400

 

 

 

5 400

 

 

2.1.Wytwarzanie. i zaopat. w energię gaz  i wodę

 

40004

5 400

 

5 400

 

3

Gospodarka Mieszkaniowa

700

 

840 000

 

290 000

 

 

3.1 Adaptacja pomieszczeń na mieszkania

 

70005

100 000

 

50 000

 

 

3.2 Modernizacja ośrodka zdrowia w Sycowie

 

70005

740 000

 

240 000

 

4

Zakupy inwestycyjne

750

 

35 400

 

35 400

 

 

4.1.Zakupy inwestycyjne dla administracji

 

75023

35 400

 

35 400

 

5

Oświata i wychowanie

801

 

740 000

5 645

380 000

 

 

5.1 Zakup kotła co –szkoła w Drołtowicach

 

80101

30 000

 

30 000

 

 

5.2 .Rozbudowa gimnazjum w Sycowie

 

80110

710 000

5 645

350 000

 

 

6

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

900

 

 

2 809 500

 

15 292

 

988 500

 

 

 

6.1.Budowa kanalizacji przy ulicach

      Garncarskiej i Waryńskiego w Sycowie

 

 

 

90001

 

1 574 500

 

 

 

510 500

 

160 000

 

6.2. Budowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stanowiącej połączenie pomiędzy istniejącą siecią wodociągową w Miejscowościach Stradomia Wierzchnia i Zawada

 

90001

285 000

 

20 000

 

 

6.3. Budowa sieci wodociągowej Radzyna

 

90001

430 000

15 292

418 000

12 000

 

 6.4. Uzbrojenie terenu przy zalewie w Stradomii

 

90001

500 000

 

20 000

 

 

 6.5  Dokumentacja sieci wodociągowej ul.Zawada

 

90001

10 000

 

10 000

 

 

6.6 Dokumentacja oświetlenia ulicznego

 

90015

10 000

 

10 000

 

 

Ogółem:

 

 

 

4 542 900

 

27 231

 

1 811 900

 

172 000

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej nr. .XV/91/03

 z dnia 06 listopada 2003 r.

 

 

Plan Przychodów i Wydatków

Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

na rok 2003

 

 

 

Poz.

dział

Rozdział

             Wyszczególnienie                                     

        Plan

 

I.

710

71030

I. Przychody ogółem w tym:

            150 000

1.

 

 

Dochody własne w tym;

            150 000

 

 

 

1) Wpływy z usług ( sprzedaż map, opłaty , usługi)  

            148 000

 

 

 

2) Pozostałe odsetki

               2 000

II.

710

71030

Wydatki ogółem w tym;

            180 000

1.

 

 

Wydatki bieżące z tego:

             110 000

 

 

 

1) koszty utrzymania  zasobu geodezyjnego

             110 000

 

 

 

 

a)      przelewy na WFGZGiK

b)      pozostałe wydatki bieżące

              30 000

              80 000

2

 

 

Wydatki inwestycyjne

              70 000

 

 

 

 

 II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Poz.

Dział

Rozdział

             Wyszczególnienie                                    

        Plan

 

I.

900

90011

Przychody ogółem w tym:

               70 000

1.

 

 

Wpływy z różnych opłat

               70 000

II.

900

90011

Wydatki ogółem w tym;

               70 000

1.

 

 

Edukacja ekologiczna

                 1 000

2.

 

 

Wsparcie akcji sprzątanie świata

                 1 000

3.

 

 

Renowacja rowów

                 8 000

4.

 

 

Konserwacja  „Polskiej wody”

                20 000

5.

 

 

Opracowanie programu kanalizacji sanitarnej

                40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej nr. .XV/91/03

 z dnia 06 listopada 2003 r.

 

 

Plan Przychodów i Wydatków

Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

na rok 2003

 

 

 

 

 

dział

Rozdział

§

             Wyszczególnienie                                    

        Plan

 

710

71030

 

I. Przychody ogółem w tym:

             90 000

 

 

083

        Wpływy z usług

             88 000

 

 

092

        Pozostałe odsetki

               2 000

 

 

 

II. Wydatki ogółem w tym;

            140 000

 

 

421

         Zakupy materiałów i wyposażenia

              14 000

 

 

424

          Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

                2 000

 

 

430

          Zakupy usług pozostałych

              35 000

 

 

441

           Podróże służbowe krajowe

                1 000

 

 

443

           Różne opłaty i składki

              18 000

 

 

 

612

           Wydatki na zakupy inwestycyjne

              70 000

 

 

 

 II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

dział

Rozdział

§

             Wyszczególnienie                                    

        Plan

 

900

90011

 

Przychody ogółem w tym:

               70 000

 

 

069

        Wpływy z różnych opłat

               70 000

 

 

 

Wydatki ogółem w tym;

               70 000

 

 

421

         Zakupy materiałów i wyposażenia

                 1 000

 

 

424

          Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

                 1 000

 

 

430

          Zakupy usług pozostałych

               68 000

 

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18