akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/89/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

              Uchwała nr XV/89/03

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 6 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/203/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zmianami) oraz art. 12, ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z póź. zmianami) oraz w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717),

 

Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zmienia się dotychczasową treść § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/203/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. wprowadzając nową treść w brzmieniu:

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwanego w skrócie MPZP SYCÓW – OBSZAR „A”,

2.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwanego w skrócie MPZP SYCÓW – OBSZAR „B”,

3.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwanego w skrócie MPZP SYCÓW – OBSZAR „C”,

4.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwanego w skrócie MPZP SYCÓW – OBSZAR „D”,

5.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zwanego w skrócie MPZP SYCÓW – OBSZAR „E”,

 

§ 2.

 

Zmienia się dotychczasową treść § 2, pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/203/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. wprowadzając nową treść w brzmieniu:

 

1.      MPZP SYCÓW – OBSZAR „A” obejmuje teren, którego granice przedstawiono na mapie w skali 1:20000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      MPZP SYCÓW – OBSZAR „B” obejmuje teren, którego granice przedstawiono na mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      MPZP SYCÓW – OBSZAR „C” obejmuje teren, którego granice przedstawiono na mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny nr 3 do niniejszej uchwały.

4.      MPZP SYCÓW – OBSZAR „D” obejmuje teren, którego granice przedstawiono na mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny nr 4 do niniejszej uchwały.

5.      MPZP SYCÓW – OBSZAR „E” obejmuje teren, którego granice przedstawiono na mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3.

 

W § 2, pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/203/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. słowa „MPZP SYCÓW” zastępuje się nowymi w brzmieniu: „MPZP SYCÓW – OBSZAR „A”, OBSZAR „B”., OBSZAR „C”., OBSZAR „D”.

 

§ 4.

 

Uzupełnia się § 2, pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/203/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. o nową treść w brzmieniu:

Przedmiot ustaleń MPZP – Obszar „E” obejmuje:

1)      Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

2)      Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

3)      Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

4)      Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i gminy w Sycowie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

KAZIMIERZ CICHOŃ

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18