obowiązujący regulamin organizacyjny urzędu

Zarządzenie Nr 100/04 Burmistrza MiG Syców w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG w Sycowie

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 100/04

 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

 

z dnia 12 stycznia 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591,  z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 83/03 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta       i Gminy w Sycowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17, ust. 2 pkt. 6 skreśla się słowa „i budownictwa”,

2) w § 24 skreśla się  ust. 6.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

 

 

                                                             Burmistrz

                                                       Stanisław Czajka

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18