Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sycowie.

Syców, 19.06.2007r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OGŁOSZENIENa podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska     ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje                   o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Sycowie

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A.Baczmański, B.Baczmańska, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra

2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.

3. Informacje o :

- wniosku
- raporcie oddziaływania na środowisko
- postanowieniach organów opiniujących

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, pokój 17

 

 

4. Informuje się o:

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 19 czerwca 2007r.  do dnia         10  lipca 2007 roku w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47