Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Dobudowa dwóch wiat magazynowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w Stradomi Wierzchniej - B&D Sp. z o.o. Bukowice

Syców, dnia 19 kwiecień 2006 r.

Nr ITI – 7624/D – 17/06
DECYZJA Nr – 3/2006Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 2 - 9, art. 4a ust. l i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 – 4 Prawa ochrony środowiska, art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113. poz. 954) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.


Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:


 1. Dobudowa dwóch wiat magazynowych wraz z infrastrukturą towarzysząca ( place, drogi, energia, woda, kanalizacja deszczowa, CO ) na terenie zakładu zajmującego się obróbką drewna na działkach nr 217, 217/2, 218/4, 225/5 AM3 w Stradomi Wierzchniej, gm. Syców – B&D Sp. z o.o. ul Pszczela 7, 56-321 Bukowice.


 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie, realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
  naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

 • Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie jej realizacji;

 • Odpady komunalne z terenu budowy powinny być zbierane do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, a odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie wywożone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy;

 • należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego;


 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
  budowlanym;

 • W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego


 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

 • Przedsięwzięcie nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii


 1. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
  przedsięwziąć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
  oddziaływania na środowisko;

 • Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko


 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust 1 Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 • Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;


 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
  kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
  składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
  górniczych;

 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych;

 • decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
  oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
  odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
  wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
  terenach: na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości
  z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
  ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień
  gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej
  migracji ryb i innych organizmów wodnych;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

 • decyzji o lokalizacji autostrady

 • decyzji o ustalaniu lokalizacji drogi krajowej


Zgodnie z ust. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. poz. 954), powołane wyżej unormowanie obowiązuje od dnia 28 lipca 2005 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezwzględnym obowiązkiem strony, określonej w noweli mianem „podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia". Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji, a wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jedynie w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.


Stosownie do treści art. 46 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

W dniu 19 grudnia 2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy B & D Sp. z o.o. ul. Pszczela 7, 56-321 Bukowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem dobudowę wiaty magazynowej, wiaty magazynowej z częścią socjalną wraz z nawierzchnią dróg wewnętrznych i placów oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zajmującego się obróbka drewna.

Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w dniu 9 stycznia 2006 r. Burmistrz zwrócił się do Starosty Oleśnickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Starosta Oleśnicki po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia w dniu 3 lutego 2006 r. wydał opinię o braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ZNS-61-15/JC/06 w dniu 24 lutego 2006 r. podtrzymał swoje wcześniejsze postanowienie znak ZNS-61-1/JC/O6 z dnia 12 listopada 2005 r. i postanowił wobec wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie stwierdzać obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz postanowieniem z dnia 07 marca 2006 r. odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „budowa dwóch wiat magazynowych w tym jednej z częścią socjalno-biurową, utwardzenie dróg wewnętrznych oraz infrastruktura towarzysząca”

Na wnioskodawcę nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej w związku z brakiem obowiązku sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona z w zakresie ochrony środowiska przez Starostę Powiatu Oleśnickiego – postanowieniem nr SR.7633/5.1/2006 z dnia 07 kwietnia 2006 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnicy – Postanowienie nr ZNS-62-13/JC/06. z dnia 03 kwietnia 2006 r.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Syców nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000.


W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszej decyzji.
Załączniki:

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.


Otrzymują:

Inwestor – B&D Sp. z o.o. ul Pszczela 7, 56-321 Bukowice


Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Oleśnickiego

 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy

 3. a/a


Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47