Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Budowa stacji paliw płynnych i LPG - ul. Kaliska 17 - Franciszek Trzewik.

 

Syców, dnia 21 wrzesień 2006 r.

Nr ITI – 7624/D – 9/06
DECYZJA Nr – 12/2006Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 2 - 9, art. 4a ust. l i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 – 4 Prawa ochrony środowiska, art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113. poz. 954) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.


Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:


 1. Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem stacji i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Syców , ul. Kaliska 17 – Franciszek Trzewik, ul. Kaliska 17, 56-500 Syców


 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie, realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
  naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

 • Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie jej realizacji;


 • Odpady komunalne z terenu budowy powinny być zbierane do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, a odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie wywożone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy;


 • Należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego;


 • Prawidłowo eksploatować urządzenia paliwowe w celu maksymalnego ograniczenia strat przy tankowaniu pojazdów i zbiorników


 • Utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren stacji, usuwać zalegający pył dla ograniczenia emisji wtórnej


 • Prawidłowo pod względem technicznym wykonać izolację instalacji paliwowej


 • Pilnować systematycznego wywozu ścieków socjalno-bytowych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków


 • Ścieki socjalno-bytowe skierować do szczelnego zbiornika bezodpływowego (dbać o szczelność zbiornika)


 • Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych stacji skierować poprzez urządzenia oczyszczające składające się z separatora węglowodorów ze szlamownikiem.


 • Zastosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwdziałające wypadkom losowym (wyciek dużej ilości paliwa).


 • Odpady niebezpieczne, wymienione w opracowaniu, należy unieszkodliwić jak odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 2001 roku.


 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
  budowlanym;


 • W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego


 • Stację paliw płynnych należy wyposażyć:
  a) Urządzenia do sygnalizacji wycieków produktów naftowych oraz gazu.


b) Urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych i podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.


c) Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych oraz rurociągów technologicznych należy zabezpieczyć przed działaniem korozji stosując odpowiednie powłoki ochronne. Rodzaj stosowanych powłok ochronnych lub innych rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie korozyjne należy określić w projekcie budowlanym.


   1. Separator koalescencyjny z osadnikiem piasku służący do redukcji zanieczyszczeń w ściekach deszczowych z całości terenów utwardzonych i zadaszonych.


   1. W konstrukcji nawierzchni stacji paliw w strefie zagrożonej ewentualnym wyciekiem paliwa zamontować folie gr. 1.5 mm odporną na

związki ropopochodne zabezpieczającą przed ewentualnym przeciekiem paliwa do gruntu.


   1. Wyposażyć zbiornik w rurę zlewczą z zaworem przepełnieniowym.


   1. Zbiornik na paliwo dwu płaszczowy z króćcami kontroli międzypłaszczowej i czujnikami przecieków.


   1. Rury z sondą pomiarową umożliwiającą precyzyjny, elektroniczny odczyt poziomu paliwa w zbiorniku.


- W projekcie budowlanym uwzględnić wszystkie wnioski wypływające z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

    • Utrzymywać w należytym stanie instalacje technologiczne i zabezpieczające.


    • Wyposażenie stacji w sprzęt przeciwpożarowy, środki pochłaniające produkty naftowe ( maty, poduszki, watę sorbentową oraz środki neutralizujące).


    • Utrzymanie sprawnych środków transportu produktów naftowych oraz gazu i wyposażenie ich w atestowane bezpieczniki przeciwogniowe oraz odpowiednie blokady na hamulce i zawory.


    • Regularne wymienianie uszczelnień.


    • Konserwacja instalacji rurowej i armatury oraz uzupełnianie wszelkich ubytków farby.


    • Konserwacja pompy, silnika elektrycznego oraz dystrybutora.


    • Warunkiem dopuszczenia do pracy pracownika w zakładzie powinno być jego przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, występujących zagrożeń oraz zachowania w nagłych przypadkach. Na stanowiskach pracy winna być wywieszona instrukcja bhp i p-pożarowa obejmująca wykaz zagrożeń oraz nakazów i zakazów.


    • Należy opracować instrukcję techniczno-ruchową w której należy określić sposób postępowania w wypadku awarii urządzeń dla zminimalizowania ujemnego wpływu wystąpienia awarii na środowisko.


    • Należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie Dz. U. Nr 98 poz. 1067 z późn. zm.


    • Na etapie eksploatacji należy opracować instrukcję techniczno-ruchową, w której należy określić wymagania bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego uzgodnioną z właściwym Rejonowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.


 1. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
  przedsięwziąć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
  oddziaływania na środowisko;

 • Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko


 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust 1 Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 • Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem:


 • decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;

 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
  kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
  składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
  górniczych;

 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych;

 • decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
  oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
  odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
  wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
  terenach: na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości
  z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
  ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień
  gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej
  migracji ryb i innych organizmów wodnych;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

 • decyzji o lokalizacji autostrady

 • decyzji o ustalaniu lokalizacji drogi krajowej


Zgodnie z ust. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. poz. 954), powołane wyżej unormowanie obowiązuje od dnia 28 lipca 2005 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezwzględnym obowiązkiem strony, określonej w noweli mianem „podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia". Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji, a wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jedynie w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.


Stosownie do treści art. 46 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

W dniu 1 sierpnia 2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Franciszka Trzewika, zam. ul. Kaliska 17, 56-500 Syców w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem budowę stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem stacji i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Syców, ul. Kaliska 17.

Na podstawie art. 51 ust. 2 Prawo Ochrony Środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 w/w ustawy, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 12.09.2006 r organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie nr ITI – 7624/O-10/06, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Postanowienie stało się ostateczne dnia 19.09.2006 r.

Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Syców

Dane o raporcie zostały umieszczone w publicznym dostępnym, wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez tut. Urząd.

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona z w zakresie ochrony środowiska przez Starostę Powiatu Oleśnickiego – postanowieniem nr SR.7633/67.1/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnicy – Postanowienie nr ZNS-62-72/JC/06. z dnia 20 września 2006 r. Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – pkt. 3.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Syców nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000.


W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Załączniki:

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.


Otrzymują:

Inwestor – Franciszek Trzewik

Ul. Kaliska 17, 56-500 Syców


Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Oleśnickiego

 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy

 3. a/a

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47