nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Biuro Rady Miejskiej 16-02-2016

Syców - Urząd Miasta i Gminy.

Obsługa Biura Rady Miejskiej:
mgr Magdalena Książyk
tel. 62 785 5135, e-mail: brm
@sycow.pl

Do zadań  Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:

1)  przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami  materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)      przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje,

3)      przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4)      przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem  sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,

6)      protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7)      prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji, 

8)      prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

9)      organizowanie szkoleń radnych.

10)  obsługa jednostek pomocniczych gminy, w tym między innymi:

     a) opracowywanie projektów statutów,

     b) przygotowywanie dokumentów dotyczących wyboru organów jednostek pomocniczych,

    c) obsługiwanie zebrań wiejskich i osiedlowych organizowanych przez Burmistrza.

 

Zakres zadań:

  • obsługa sesji Rady, Kolegium, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań radnych z wyborcami,
  • prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady oraz opinii i wniosków komisji radnych,
  • opracowywanie projektów uchwał w sprawach funkcjonowania Rady,
  • obsługa komisji dyscyplinarnej II instancji,
  • prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady.
  • działalność jednostek pomocniczych gminy
          a) sołectwa
          b) komitety osiedlowe

 

Autor:
Data edycji: 27-02-2018 11:22:46