nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Wydział Organizacyjny i Kadr 27-02-2018

Syców - Urząd Miasta i Gminy.
Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr - inż. Anna Zacharz
tel. 62 785 5112, e-mail: azacharz@sycow.pl

Pracownicy Wydziału: 
Andrzej Plata, p. 17a, tel. 62 785 5119
Magdalena Niedzwiecka, p. 13, tel. 62 785 5113
Emiila Januszkiewicz, p. 24, tel. 62 785 5100 (Sekretariat Urzędu)
Magdalena Książyk, p. 45, tel. 62 785 5135 (Biuro Rady Miejskiej)
Judyta Nolbert, p. 44, tel. 62 785 5141
Alina Strózik-Szewczyk p. 44a, tel. 62 785 5120
Bogusław Graf, tel. 62 785 5109, e-mail: obsluga@sycow.pl
Joanna Wysocka - sprawy obronności i obrony cywilnej, p.51, tel.  627855140,
Maria Chwierut, Dawid Krawczyk - Biuro Podawcze, p. 3, tel. 62 785 5107,
Krystyna Kręblewska, Katarzyna Genczelewska, Iwona Walczak - pracownicy obsługi


Do zadań Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Środowiska  należy:

1. Prowadzenie spraw dotyczących zapewnienie obsługi organizacyjnej  Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza   oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,  a w szczególności:

1)   przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji  wewnątrz Urzędu,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism  

     wpływających do Urzędu,

1)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań  i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,

2)   przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów,

3)      prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza

2. Prowadzenie spraw dotyczących Kadr:

1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,

2)      organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3)     przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4)      zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

5)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

6)      zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

7)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

8)      ewidencja czasu pracy pracowników,

9)      kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,

10) prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy takich jak:

a) Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sycowie,

b) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sycowie,

c) Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Sycowie,

d) Związku Spółek Wodnych w Sycowie

 3. Prowadzenie spraw płacowych, a w szczególności:

1)     sporządzanie list płac pracowników Urzędu,

2)     prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych ZUS,

3)     przygotowywanie PIT-ów dla pracowników,

4) kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych    i wychowawczych,

5) przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla celów emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu.

4. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i rekreacji związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:

1)      tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury,  nadawania im statutów oraz zapewnienia  właściwych warunków działania,

2)     prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,

3)       realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku ,

4)    wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

5)     wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5. Prowadzenie zadań z zakresu obsługi Związku Międzygminnego z siedzibą w Sycowie, w tym w szczególności:

1) opracowywanie statutu związku i jego zmian,

2) opracowywanie planów pracy,

3) zwoływanie posiedzeń zarządu i zgromadzenia związku,

4) sporządzenie protokołów z posiedzeń zarządu i zgromadzenia związku,

5) ewidencjonowanie uchwał i wniosków związku,

6) przekazywanie uchwał w trybie nadzoru Wojewodzie Dolnośląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

7) przekazywanie do realizacji uchwał i wniosków związku odpowiednim organom i czuwanie  nad ich realizacją.

6. Prowadzenie spraw z zakresu informatyki, w tym w szczególności:

    1) administrowanie systemami operacyjnymi będącymi własnością Urzędu

        Miasta i Gminy,

    2) konserwowanie baz danych,

    3) nowelizowanie używanego oprogramowania,

    4) zabezpieczenie i archiwizacja baz danych,

    5) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie:

         a) podstawowej obsługi sprzętu komputerowego,

         b) wdrażanie poszczególnych programów użytkowych,

    6) doradztwo informatyczne w zakresie:

a) zakupu sprzętu komputerowego,

b) zakupu oprogramowania z licencją,

c) zakupu materiałów eksploatacyjnych.   

6. Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej.

7. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi:

1)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
2)wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu,
3)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
4)prowadzenie archiwum zakładowego,
5)utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
6)obsługa kotłowni Urzędu,
7)obsługa ksero,
8)prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
9) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
12) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
13) prowadzenie księgi inwentarzowej.
14) okresowa analiza stanu bhp,
15) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
16) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
17) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
18) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
19) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
20) udział w dochodzeniach powypadkowych,
21) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
22) prowadzenie zadań  z zakresu rozwoju lokalnego i promocji Gminy, w tym sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy  i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:
a) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
b) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na  obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
c) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
d) prowadzenie strony internetowej Urzędu. 

 

 

Autor:
Data edycji: 25-04-2019 14:09:15