Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady (lata 2012, 2013) 15-09-2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.9 lit. b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013. 1399 z późn. zm.) informuje się o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Syców zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  do składowania:

1.        „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno;

2.        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu, ul. Kolejowa 9,

56-513 Międzybórz.

W/w dane dotyczą 2012 r. i 2013r.

 

Autor:
Data utworzenia: 15-09-2014 15:23:17
Data edycji: 15-09-2014 15:24:39