Menu

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie 05-08-2014

 

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie - kolejny etap projektu!

 

W lipcu 2014 roku Prezes Zarządu INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. podpisał umowę z przedstawicielem Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o. o. z Gdańska, która w postępowaniu przetargowym wybrana została jako wykonawca robót budowlanych polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Nowa Wieś Książęca i Donaborów. Rozpoczęcie prac nastąpi w sierpniu, natomiast zakończenie przedmiotowego zadania przewidziano w ostatnich dniach listopada 2014 r.

Potrzeba przeprowadzenia procesu rekultywacji jest efektem wyczerpywania się pojemności składowisk, ale przede wszystkim wynika z uregulowań prawnych dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami w regionach, którego założenia opisano i przyjęto w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Z dniem 1 lipca 2013 roku w całej Polsce nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami. Nowe rozwiązania prawne w sektorze gospodarki odpadami, wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są konsekwencją polskiej obecności w Unii Europejskiej od 2004 r. Zobowiązania akcesyjne, które jako kraj zaakceptowaliśmy, wymuszają dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do zasad i wymogów określonych, przyjętych   i stosowanych przez Unię Europejską. Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami. Jednym z celów zmian wdrażanych w gospodarce odpadami komunalnymi przyjętych do realizacji jest gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów, takie jak np. Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Rekultywacja składowisk w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie prowadzona będzie łącznie na ponad sześcio hektarowej powierzchni. W Donaborowie przyjęto kierunek leśny, natomiast w Nowej Wsi Książęcej obszar zostanie pokryty zielenią niską. Głównym celem rekultywacji składowisk odpadów komunalnych jest zminimalizowanie ich ujemnego wpływu na powietrze, glebę i wody, właściwe ukształtowanie terenu oraz przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 jako II etap zadania polegającego na rekultywacji siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych. Składowiska w Nowej Wsi Książęcej i Donaborowie to kolejne, po Stradomii Dolnej i Doruchowie, tereny objęte procesem rekultywacji.

 

ZZO Olszowa


Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Nowa WieśWięcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 05-08-2014 17:56:22
Data edycji: 14-08-2014 11:22:02