Menu

Kolejne etapy modernizacji systemu gospodarki odpadami 14-03-2014

Kolejne etapy modernizacji systemu gospodarki odpadami

 

 

KOLEJNE ETAPY MODERNIZACJI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W WIELKOPOLSCE ZA NAMI!

Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przywracanie wartości przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, które są podejmowane i realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy stanu zniszczonego środowiska oraz estetyki krajobrazu Wielkopolski.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących wspólnikami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. (Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców, Trzcinica oraz miasto Oleśnica).

Od marca 2012 roku trwa realizacja umowy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.

W czerwcu 2012 roku Wykonawca - SKANSKA S.A. z Warszawy - zakończył roboty w ramach pierwszego etapu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) polegające na budowie placu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa.

W styczniu 2013 roku sfinalizowano dostawę ładowarki teleskopowej oraz mobilnego przesiewacza bębnowego - sprzętu niezbędnego do obsługi Zakładu, w tym głównie instalacji intensywnego kompostowania.

Od lutego 2013 roku regularnie realizowane są zajęcia edukacyjne, w tym: lekcje edukacji ekologicznej, wycieczki do miejsc cennych przyrodniczo, konkursy plastyczne i konkursy z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych na terenie 13 gmin – udziałowców Spółki. W ubiegłym roku przeprowadzony został konkurs plastyczny, zorganizowano większość zaplanowanych w ramach projektu wycieczek oraz lekcji edukacji ekologicznej. W pierwszej dekadzie marca 2014 r. odbył się etap finałowy konkursu wiedzy ekologicznej.

W zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu sukcesywnie dostarczane są materiały informacyjne, które obejmują: ulotki, broszury, torby lniane oraz długopisy. Regularnie prowadzone są działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu polegające m.in. na: publikowaniu artykułów prasowych w prasie lokalnej i na stronach internetowych gmin objętych projektem oraz emisji spotów reklamowych w wybranych stacjach radiowych.

W listopadzie 2013 roku zakończono pierwszy etap rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, który obejmował rekultywację dwóch składowisk w miejscowości Doruchów oraz Stradomia Dolna. Ostatecznym celem rekultywacji jest ograniczenie ujemnego wpływu składowiska na powietrze, glebę i wody, przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz ograniczenie dostępu wód opadowych do wyrobiska i likwidacja ewentualnych zastoisk wodnych.

Proces rekultywacji zaplanowano również dla kolejnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Nowa Wieś Książęca, Mianowice, Smolna i Syców. Dzięki tym inwestycjom składowiska odzyskają swoje walory użytkowe i przyrodnicze.

W najbliższym dniach zakończy się realizowana aktualnie usługa dostawy pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników przeznaczonych do celów edukacyjnych (trójdzielne, na leki oraz na baterie).

Od grudnia 2012 roku trwa budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Przedsięwzięcie to stanowi najważniejszy element realizowanego Budowa ZZO Olszowa jest prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podczas kilkumiesięcznych robót budowlanych Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z Gdańska, której została powierzona ta inwestycja, zabezpieczyła teren budowy i wykonała większość prac budowlanych. Jednym z zadań jest także sporządzenie dokumentacji projektowej dla powstającego Zakładu. Dotychczas wykonano niemal całość prac projektowych. Wytyczono wszystkie obiekty, które będą się znajdować na terenie Zakładu.

W zakresie myjki kół i pozwozi samochodowych zakończono już prace budowlane, pozostała tylko dostawa i montaż wyposażenia.

Wykonano całość robót ziemnych, konstrukcji oraz posadzki w obrębie boksów na surowce wtórne oraz odpady wielkogabarytowe. Do wykonania pozostała instalacja kanalizacyjna, a w boksach na odpady zielone - konstrukcja stalowa oraz dach.

Na ukończeniu są roboty budowlane hali sortowani odpadów, która stanowi najważniejszy element Zakładu. Wykonane zostały wszystkie konstrukcje stalowe. W styczniu rozpoczęto montaż technologii sortowniczej. Dostarczono i zamontowano m.in. sito bębnowe, dwa przenośniki zbierające oraz separator balistyczny.

Zakończono roboty ziemne przy reaktorach stabilizacji tlenowej. Wykonano izolacje i podsypki, a także większość elementów żelbetowych. Ku zwieńczeniu zbliżają się prace związane z wykonaniem wiaty na kompaktor, brakuje jedynie obudowy.

Przy budowie budynku socjalno-administracyjnego oraz budynku wagowego zakończono większość prac murarskich, pozostało wykonanie instalacji, elewacji oraz prac
wykończeniowych.

W toku jest budowa nowej kwatery odpadów, dla której zakończono prace przygotowawcze, ukształtowano jej dno. W większości wykonano także obwałowania i skarpy zewnętrzne oraz rozpoczęto roboty polegające na uszczelnieniu kwatery.

Wybudowano zbiornik ścieków deszczowych z przepompownią, wiaty stacji załadunku kontenerów oraz plac przeróbki gruzu budowlanego.

Obecnie rozpoczęto roboty ziemne oraz przygotowanie podbudowy dla dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Zakładu.

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, który został usytuowany przy wjeździe na Zakład zrealizowano roboty ziemne, część konstrukcji oraz wylano posadzkę.

W dalszym ciągu trwają prace przy sieciach sanitarnych oraz elektrycznych znajdujących się na terenie Zakładu.

Roboty budowlane polegające na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa planuje się zakończyć w sierpniu 2014 roku.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentacji przetargowych, aby, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, można było w nadchodzących miesiącach zlecić wykonanie pozostałych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 14-03-2014 17:08:56
Data edycji: 14-03-2014 17:12:49