Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych 20-12-2012

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych

I. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14.05.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 7 (t.j. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.),

II. WNIOSKODAWCA
1. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca prowadzący działalność  w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. W postępowaniu strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie i zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa, dokładne oznaczenie osoby, która go udziela (imię, nazwisko, adres zamieszkania), dokładne dane pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), określenie sprawy w jakiej jest udzielane.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek sporządzony samodzielnie o udzielenie zezwolenia na:
- prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
2. Załączniki:
- do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:
a. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
b. sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późn. zm.).
- przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną,
- przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

3. Uwagi:
W przypadku braku kompletu ww. dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty złożenia w urzędzie (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Miejsce złożenia wniosku: Punkt Informacyjny (parter, pok. 7).
2. Miejsce faktycznego wykonywania usługi: Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, pokój 19.
3. Informacja w jaki sposób będzie można odebrać dokument kończący sprawę: decyzja wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; osoby zainteresowane odbiorem osobistym proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Termin ustawowy wynosi 1 miesiąc. W sprawach skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą pocztową.
2. Średni termin załatwienia sprawy wynosi 21 dni.

Uwaga:
Zgodnie z art. 35 KPA do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

VI. OPŁATY
Skarbowa: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

1. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł.
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł.
3. Za pełnomocnictwo (z zastrzeżeniem zwolnień z opłaty zawartych w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) – 17,00 zł

VII. ETAPY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Etap 1 – rozpatrzenie wniosku
Etap 2 – sprawdzenie wniosku pod względem formalnym
Etap 3 – wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia

VIII. TRYB ODOWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Autor:
Data utworzenia: 20-12-2012 21:27:54
Data edycji: 20-12-2012 21:31:23