Uchwała Nr XLIX/267/2010 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.04.2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Sycowie.

Uchwała Nr XLIX/267/2010
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole  Szpitali - Szpital w Sycowie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544z późniejszymi zmianami) , na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców uchwala się co następuje:


§ 1

Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 10 dla wyborców przebywających   w Powiatowym Zespole Szpitali - Szpital w Sycowie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
                                                

                                                                   § 2

Numer i granice obwodu określa poniższy wykaz:

Nr obwodu głosowania    Granice obwodu głosowania 10 Powiatowy Zespół                                   Szpitali - Szpital w Sycowie


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie
Bolesław Moniuszko
 

Autor:
Data utworzenia: 03-05-2010 15:39:41
Data edycji: 03-05-2010 15:39:41